De mens als scheppend bewustzijnswezen

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

Nicola Tesla
Nassim Haraheim en een wetenschappelijke uitleg achter ‘het veld’.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont ons wat eeuwenoude volkeren altijd verteld hebben, toont ons onze wortels als mensheid. Dat afgescheidenheid slechts een illusie is, dat alles in deze wereld met elkaar in verbinding en interactie is en alles bestaat uit energie en trilling. Bewustzijn overal aanwezig, in alle materie; levend of dood. Alles in deze realiteit is opgebouwd uit puur bewustzijn. Eigenlijk zoals Neo ervaarde in de film Matrix Revolutions, hij zag bovengronds in de oorspronkelijke werkelijkheid hoe alles opgebouwd was uit puur gouden coderingen. De lelijke en destructieve machines nam hij waar als prachtig goud en oplichtend; opgebouwd uit lichtenergie. Zoals hij eerder de codering van Seraph als goud ervaarde in de matrix tussen de andere data. Bewijst dit dat Seraph een originele codering is, afkomstig uit de oorspronkelijke werkelijkheid en in staat geweest om zijn originele code in de fysieke werkelijkheid van de matrix realiteit te integreren? Want in mijn ogen is dat precies wat wij hier in deze tijd als mensen komen doen. Een oorspronkelijke wetmatigheid terugbrengen met ons bewustzijn in deze realiteit.

“Ik beschouw bewustzijn als fundamenteel. Ik beschouw materie als een afgeleide van bewustzijn. We kunnen het bewustzijn niet voorbij. Alles waar we over praten, alles dat we als bestaand beschouwen, postuleert het bewustzijn.”

Max Planck (Fysicus) , 1918

De werkelijkheid waarin wij leven blijkt holografisch van aard, tijd en ruimte net zo illusionair als de stoffelijkheid van materie. Zoals P.J. van Leeuwen quote in zijn boek ‘Kwantumfysica, informatie en bewustzijn, ‘dat wij een illusie van stoffelijkheid ervaren door een puur onstoffelijk bewustzijn’. Waarin onstoffelijk vooral duidt op metafysisch.

In een eerder artikel schreef ik over het Levensveld als een verzameling van al het leven in dit universum en ver daarbuiten waarin oneindig vibrerend bewustzijn elke gedachte, elk gevoel en elke ervaring deelt en beschikbaar is voor iedereen. Zo komt P.J. van Leeuwen tot de conclusie aan het eind van zijn eerder benoemde boek dat wij mensen fragmenten zijn van één enkel groot kosmisch bewustzijn waardoor en waarin door dat ene bewustzijn de illusie van de ervaren wereld en van het individueel bewustzijn wordt geprojecteerd. Oorzaak en gevolg lijken een creatie van ons bewustzijn te zijn. Een belangrijk punt waarin ik later dieper op in wil gaan. Hieronder eerst wat wetenschappelijke onderbouwing voor het bestaan van het Levensveld en de rol van bewustzijn.

Het onzichtbare veld


‘De kwantumfysica toonde in de 20e eeuw het bestaan aan van een alles
doordringende achtergrondzee van kwantumenergie in het universum. Dr. Harold
Puthoff, professor aan de universiteit van Cambridge, was één van de eersten om
deze energie van het universum te meten. De metingen werden uitgevoerd bij nul
graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, wat neerkomt op 273
graden Celsius onder nul. Bij deze temperatuur zou volgens de Newtoniaanse
fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er zou om die reden helemaal
geen energie meer gemeten kunnen worden! In plaats van geen energie aan te
treffen, zoals verwacht werd, vond hij wat hij noemde een ‘kokende heksenketel’
aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (Eng: zero point
energy) kreeg. Harold Puthoff bewees hiermee dat het fysieke vacuüm in het
geheel niet ontdaan is van alle energie maar in plaats daarvan juist een
overvloedige hoeveelheid energie kent.’

– Jan Wickerink, Ontheemde zielen ontwaken

“Het wispelturige karakter van de subatomaire deeltjes, zo wordt nu aangenomen, wordt veroorzaakt door het nulpuntsveld. Willekeurig springen virtuele fotonen heen en weer tussen het nulpuntsveld en onze fysieke wereld. Ze botsen met en worden geabsorbeerd door subatomaire deeltjes die aangeslagen worden in een hogere energietoestand. Na nanoseconden wordt de energie weer vrijgegeven door een virtueel foton dat weer terugkeert naar het nulpuntsveld. Het foton wordt een virtueel foton genoemd omdat het heen en weer gaat van en naar het nulpuntsveld en niet hier blijft in onze materiële wereld. Het foton wordt alleen gebruikt om energie uit te wisselen tussen het nulpuntsveld en de materiële wereld. Niet alleen fotonen maar allerlei soorten elementaire deeltjes verschijnen zomaar volkomen uit het niets in onze fysieke werkelijkheid. Ze lijken afkomstig van het nulpuntsveld, laten even hun gezicht gezien in onze fysieke wereld voor een duizendste of miljoenste deel van een seconde, om vervolgens weer in het niets te verdwijnen. Deze vormen van mystieke deeltjes werden virtuele deeltjes genoemd omdat ze niet stabiel genoeg bleken te zijn om in onze werkelijkheid te blijven hangen. Het nulpuntsveld is aldus een kwantumschuim aan virtuele deeltjes en fotonen. Ons universum lijkt nooit in ruste te zijn, zelfs niet in de als leeg veronderstelde ruimte! Zelfs in een aardedonkere kamer waar absoluut geen licht van de buitenwereld kan doordringen, meten wetenschappers nog steeds de aanwezigheid van deze virtuele fotonen.” Lees hier de gehele tekst.

De lege ruimte blijkt dus in het geheel niet leeg te zijn. Het vacuüm bevat een overvloedige hoeveelheid energie, dat wordt nulpuntsenergie genoemd. In het filmpje van Gregg Brayden werd eerder al aangetoond dat de fotonen de vorm van het DNA aannamen als een instructie. Het nulpunt, eerder Levensveld genoemd, reageert op een instructie vanuit bewustzijn (menselijk DNA). Of wij het willen of niet, op onze aanwezigheid wordt gereageerd. Dit besef is onmetelijk groot. In het Nu moment liggen alle mogelijkheden open (nulpunt/levensveld), is alles met elkaar verbonden en in interactie met elkaar. Vanuit daar zijn wij in staat om bewust contact te maken met velden en te communiceren met de dieren, planten, oceanen, elementen of zelfs de kosmos. Zoals inheemse volkeren altijd hebben gedaan en het leven in alles hebben herkend en geëerd.

Wanneer wij als mensen leven vanuit oorzaak en gevolg zijn wij reactief. Zoals dat Neo duidelijk werd in the Matrix Reloaded, het gaat allemaal om keuze en om onze aandacht. Voor een kwantumgolf (alles bestaat uit elektromagnetische frequenties) bestaan alle discrete momenten in de tijd naast elkaar en niet achter elkaar. De kwantumgolf strekt zich dus niet alleen uit in de ruimte maar ook letterlijk uit in de tijd. Wat betekent dat het waarnemend bewustzijn niet alleen het discrete object op een locatie manifesteert, maar ook het discrete moment van die manifestatie. Wat dus bewijst wat al eerder benoemd werd; zowel ruimte, tijd als oorzaak en gevolg zijn een creatie van het bewustzijn. En dan durf ik nog een stap verder te gaan; de oorzaak en gevolg wetgeving is een construct dat in onze mind geprogrammeerd is zodat wij niet vanuit onze kracht leven en niet in het nu moment contact maken met het Levensveld met ons vrije bewustzijn.

Een vrij bewustzijn (vrij van deze oorzaak-gevolg programmeringen en vrij van het beeld van een vaststaande fysieke werkelijkheid buiten het zelf) is dus de ingang naar het ervaren van meer vrijheid en het openen van nieuwe mogelijkheden in deze werkelijkheid. Wanneer wij leven vanuit het gedachtegoed van dit systeem, van deze opgelegde werkelijkheid, leven wij een vaststaand script. En reproduceren wij dit script in het veld. Wij kiezen niet vrij, maar leven in beperkingen van wat wel of niet mogelijk zou zijn. Als wij vanuit onze kracht leven, vanuit een andere bandbreedte van ons bewustzijn en met het weten dat ons bewustzijn de sleutel is en onze waarneming, aandacht en focus de aanwijzer, dan eigenen wij ons vermogen als scheppende wezens weer terug. Vanuit beperkingen zullen wij alleen die mogelijkheden openen die bij ons mind construct horen. Door vrij te communiceren met het Levensveld geven wij letterlijk oneindig bewustzijn (en al het leven dat daarmee verbonden is) toegang tot deze realiteit en hebben wij de mogelijkheid te communiceren met al het leven, zowel in dit universum als daarbuiten. Het nulpunt of Levensveld is dus een optelsom van al het leven (dit is intergalactisch). Het levensveld of het nulpunt is oneindig bewustzijn, zoals wij dat zijn in onze individuele ervaring.

Onze overtuigingen over wie wij zijn en wat de aard van deze realiteit is hebben dus invloed op hoe deze werkelijkheid op ons reageert. Onze mind wordt van kinds af aan volgestopt met constructen over wie wij zijn, wie de ander is en wat leven inhoudt. We zitten zo vol angsten, vooroordelen, aannames, verwachtingen en verhalen dat wij niet aanwezig zijn vanuit een vrij voelen vanuit het hart. Het hart heeft een eigen brein en een heel krachtig elektromagnetisch veld. Als wij vrij voelen (zonder alle vervuiling die in ons is gestopt en daarmee mag alles gezien en herzien worden…) met een daadkrachtig weten dat onze aandacht vanuit ons vrije bewustzijn (wat niets te maken heeft met ons ego) invloed heeft op die persoon of die situatie raak je de ander of die situatie aan met het Levensveld. Hierdoor zullen nieuwe mogelijkheden zich aantonen. Oude culturen praten over de reis van het hoofd naar het hart; het hart is vrij. De mind zeer krachtig, maar ook zeer gevoelig voor manipulatie.

Een filmpje waarin wetenschappelijk onderzoek de rol van het hart onderbouwd.

Zowel onze gedachten, als onze emoties zijn net als alles in deze wereld energie. Wij voelen de oordelen van anderen, het zijn letterlijk denkvelden die op ons geprojecteerd worden. Ook onze emoties zijn energie, energie in beweging;  emotie komt van het Latijnse werkwoord emovere, wat betekent ‘doen bewegen’. Zoals het elektromagnetische veld van het hart krachtiger is dan die van het brein, is ook het magnetische veld waar een emotie uit bestaat krachtiger dan welk denkveld dan ook. Een emotie diep doorvoelen (zonder label als positief of negatief, maar het puur ervaren als zuiver bewustzijn) en deze vervolgens via het brein ‘uit denken’ naar een daadkrachtig besluit gaat dwars door alle constructen van deze werkelijkheid heen. Dat is ook precies wat de machthebbers op deze aarde vrezen; zij hebben ons doen geloven in hun gedachtegoed en leiden ons af van onszelf met mooie en verschrikkelijke dingen. Ze weten ons als oneindige bewustzijnswezens in een illusionaire wereld te houden om zo onze scheppingskracht door middel van angst om te vormen en af te tappen. Zoals de mensen in The Matrix bleken te dienen als oneindige energiebronnen voor artificiële intelligenties terwijl zij ondertussen in een simulatie een ‘vrij leven’ leken te leven. Gezien alle recente mysterieuze ontdekkingen en herzieningen over wie wij zijn en wat de aard van deze realiteit is, is het niet wonderlijk om aan te nemen dat onze relatie met de kosmos en onze verhouding met wat wij buitenaardsen noemen anders is dan wij hiervoor altijd hebben aangenomen. Want als dit een holografische werkelijkheid is, waar komen wij mensen dan vandaan? En waarom ontvangen wij geen bezoeken van buitenaardsen of wordt daar nooit disclosure over gegeven door overheden?

Het gaat dus enkel om het aanraken met jouw bewustzijn met oprechte liefdevolle aandacht (een diepe trilling) waardoor een imprint achtergelaten wordt in deze werkelijkheid. Een galactische vingerafdruk waar andere galactische beschavingen (onderdeel van het oneindige bewustzijn) op kunnen reageren. En die bestaat eeuwig, buiten ruimte en tijd. De trilling die jij geeft in het veld is voor altijd. Hoe bewuster je aanwezig bent en hoe authentieker je bent (puur en vrij zonder gedachteconstructen) hoe groter jouw afdruk is. Overal waar jij aanwezig bent zal jouw bewustzijn een herinnering in het Levensveld achterlaten.

Het is voor de machthebbers een schaakspel om onze aandacht, of wij voor of tegen zijn, meegaand of in verzet. Aandacht is aandacht en daarin wordt geen onderscheid gemaakt in positief of negatief. De invloed van de alternatieve media is op een bepaald niveau niet anders dan die van de reguliere media. Het is van belang onderzoek te doen, ook naar alles wat niet klopt in deze wereld, maar als wij onszelf hierin verliezen zullen wij dit reproduceren in het veld en precies dat script openen wat bij deze constructen aansluit. We zitten dan nog steeds in dezelfde bandbreedte met ons bewustzijn; nog steeds in een oorzaak en gevolg wetgeving. Voor ons als mensen is het met ons huidige denken bijna niet te bevatten waar wij ons momenteel in bevinden… Het is belangrijk dat wij als mensheid onderwerpen over de hele wereld gaan doorzien, doorvoelen en daarin onze autoriteit terug claimen door zelf beslissingen te nemen over het leven en over de aarde. We moeten de aarde en het Levensveld laten weten dat wij hier zijn als vrije wezens.

Het is waardevol om te onderzoeken waar je als mens niet vrij bent, maar vrij wenst te zijn, wat je passies zijn, wat je diepste verlangens en dromen zijn, wat je tot tranen toe roert en wat je hart sneller doet kloppen. Dat wat je doet voelen dat je LEEFT! Dat je zelf kiest wat je leeft en autonoom bent, ondanks wat een ander zegt of wat deze werkelijkheid jou ook toont aan tekorten of beperkingen omdat JIJ dat VOELT. Dat je het leven kunt omarmen en voelt stromen in jezelf. Dat je jezelf eert en de ander kunt eren omdat je diep verbonden bent met elkaar, diep verbonden bent met al het leven. Ondanks alle zogenaamde verschillen, ondanks alle meningen. Laten wij de wijsheid van de inheemse oorspronkelijke volkeren weer met elkaar leven. Laten wij leven met eerbied voor alles en iedereen in elk moment. En vooral ook vreugde ervaren met elkaar en genieten van het leven, want is het niet prachtig en is het niet magisch?

You have to look deeper, way below the anger, the hurt, the hate, the jealousy, the self-pity, way down deeper where the dreams lie, son. Find your dream. It’s the pursuit of the dream that heals you.

– Billy Mills, Oglala Lakota

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is photo_2021-01-03_13-15-41.jpg
©Floor el Omari 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: