Het verloren Bestaansrecht van de Universele Mens

Het Levensveld

The Force

Het Levensveld

Great Spirit

Wakan Tanka

Gitchi Manitou

Dit is geen spirituele zweverigheid, dit gaat om kennis. Kennis die verloren lijkt in onze westerse manier van leven die vooral hoofd gebaseerd is. De machten die deze werkelijkheid orkestreren kennen velen vormen en vele vangnetten om ons mensen vast te houden in hun gedachtegoed. Zodat wij niet vrij zijn, niet vrij voelen en deze kennis over het leven, het Levensveld, wie wij mensen zijn en wat onze geschiedenis is niet vrij komt. Want zodra wij niet meer te chanteren zijn vanuit het gedachtegoed, zodra wij los durven te laten wat onze persoonlijkheid nodig heeft om sluimerende pijnstukken in het donker te houden, zodra wij eerlijk en authentiek durven te zijn in elk moment en onze waarheid durven te spreken zonder strijd, zodra wij doen wat wij ten diepste willen, dan zijn wij mensen niet meer te onderdrukken in een systeem dat ons licht dooft. Dan geven wij onze creatiekracht niet meer vrijwillig weg aan een ander. Aan geen enkel instituut, geen enkele overheid, geen enkele religie, meester of guru en geen enkel (geld)systeem dat niet in dienst staat van ons mensen en van al het leven en de gehele aarde.

Eerbied voor het leven, dat wat oorspronkelijke volkeren leven en leefden, dat wat het hart zingt wanneer je in het bos staat en de bladeren hoort ritselen, wanneer je de kracht van de zee voelt als haar golven op de kust slaan en wanneer je een ander mens in je hart kunt voelen en daadwerkelijk kunt zien. Een totale ontspanning en vrijheid die je in jezelf kunt ervaren. De oorspronkelijke volkeren van deze aarde begrijpen wat leven is, wat verbinding is en wat het levensveld inhoudt, zij hebben dat kunnen bewaren en bewaken in zichzelf. Hun mythes, verhalen en rituelen zijn gebaseerd op dit bewustzijn en deze kennis. Want de oorlog tegen de mens gaat om ons bewustzijn. En wat is bewustzijn dan precies? In welke bandbreedte van bewustzijn bevinden wij ons als aardse mensen, op welke frequenties staan wij afgesteld?

The Great Spirit is in all things. He is in the air we breathe. The Great Spirit is our Father, but the Earth is our Mother. She nourishes us…..That which we put into the ground she returns to us.

– Big Thunder Wabanaki, Algonquin

De periode waarin wij nu leven is een heel belangrijk keerpunt. Een transitie onomkeerbaar. De aarde is aan het sterven. Schone lucht en schoon water lijken een schaarste te worden, diersoorten sterven uit en oerbossen worden gekapt. Als de aarde sterft, sterft het leven, sterven wij mensen. Wij mensen zijn de aarde, dragen al het leven in ons. Ook de heersende machten zijn op de hoogte dat de aarde bezwijkt aan het kapitalisme en alle overproductie. Zij sturen aan op een Great Reset, dat wij beter zullen gaan terug bouwen. Gaan wij mee met dit gedachtegoed? Laten wij ons vangen door wat zij ons tonen of gaan wij naar binnen en voelen waar het al die tijd al om gaat. En starten wij vanuit onszelf, vanuit wie wij ten diepste zijn, vanuit ons hart dat altijd kiest voor leven, kiest voor evenwicht zonder een enkel eigen belang hierin, een nieuwe aarde? Alles draait om kwantum fysica, en daarmee om onze aandacht. Wanneer wij op de hoogte zijn van deze kennis en onze invloed op deze realiteit met onze aanwezigheid, dan zijn wij geheel terug geworpen op onszelf. En hoeven wij nooit meer in een verhaal te geloven dat ons vertoont of verteld wordt. Dat het zelfs de bedoeling is dat wij al die verhalen geloven, dat daar de sleutel zit voor ons mensen om zelf de regie weer terug te nemen. Omdat wij scheppers zijn, waar wij observeren, waar wij onze aandacht naartoe brengen laten wij iets ontstaan. In het gedachtegoed van een ander laten wij enkel dat ontstaan wat de ander ons toestaat. Durven wij als mensen alles los te laten wat ons geleerd is om vanuit deze leegte onszelf terug te vinden?

Wat verbind ons mensen met de natuur, de wind, de zee, de elementen, alle wateren zoet of zout? Wat verbind ons mensen met elkaar, met de dieren en de insecten? Wat is het dat ons mensen verbind met al het leven, groot of klein, duidelijk aanwezig of niet zichtbaar voor het oog, maar in haar onzichtbare aanwezigheid net zo groots? Met verwondering bezien wij de natuur, haar grootsheid en pracht, het wonder dat zij is. Wij mensen net zo wonderlijk. Dat wij dat nooit vergeten. Want in ons mensen ligt iets heel bijzonders opgeslagen. Een verborgen en vergeten vermogen dat verloren lijkt in de huidige manier van leven. Maar ons hart draagt deze mysteries en kent de verborgen geschiedenis van ons onvoorwaardelijk mens zijn. Zoals hierboven in het filmpje van Gregg Brayden over kwantum fysica en de invloed van onze aanwezigheid op deze realiteit.

Het filmpje toont dat fotonen zich willekeurig lijken te gedragen onder de stolp. Maar zodra de stukjes DNA neergelegd worden (zie dat als een instructie) de fotonen in lichtenergie razendsnel de vorm innemen van het menselijk DNA. Dat is wat in elk moment gebeurd omdat jij aanwezig bent. En het ontstaat niet omdat het gedacht wordt, maar het is aanwezig als een natuurlijke beweging waarin er een veld is dat in elk moment reageert op JOU. Fotonen wachten op een instructie vanuit het menselijk DNA. Wij mensen reproduceren onszelf in lichtenergie in deze werkelijkheid, maar wat reproduceren wij? Wat reproduceren wij vanuit het gedachtegoed van een ander? Wat reproduceren wij als wij ons storten op complotten, als wij vast zitten in constructen en systemen? Wat is een vrij bewustzijn? Vrij van aannames, feiten, structuren, verwachtingen, modellen en oordelen? Als wij dit besef diep laten doordringen kan zelfs aangenomen worden dat natuurwetten enkel en alleen bestaan omdat ons DNA dat reproduceert in deze werkelijkheid. Wanneer ons bewustzijn vrij is en in diepe samenwerking met het veld (dat reageert) overstijgt dit elke wetmatigheid. En is de uitkomst geheel vrij, alles is mogelijk! Wij zijn tot zoveel grootsheid in staat. Niet voor niets dat alles in deze wereld erop gericht is ons klein te maken en houden, nederig ten opzichte van instituten, overheden, religie en spirituele modellen. Het systeem is niet buiten ons, het zit in ons. Mind over matter. Het systeem is in onze gedachten, in de beïnvloeding van onze gemoedstoestand, in het creëren van onze verwachtingen, ons beeld van toekomst, heden en verleden, het verhaal waarmee wij de ander niet vrij ontmoeten, het verhaal dat wij over onszelf zijn gaan geloven, het systeem zit in ons DNA. Wij reproduceren het systeem in deze werkelijkheid. Wij reproduceren de complotten, de alternatieve werkelijkheden over satanische heersers, Jezus en opgestegen meesters en engelen, wij reproduceren het gedachtegoed van de ander als wij niet vrij voelen en vrij zijn van (spirituele) modellen en aannames. Dat wij nooit meer onze grootsheid weggeven aan iets dat zogenaamd groter is dan wij! Dat wij ons niet meer laten leiden door iets buiten ons, hoe mooi dat ook lijkt te zijn, maar leven vanuit wat wij voelen, wat wij ten diepste verlangen en willen voor onszelf, onze kinderen, de dieren en deze aarde.

De oorspronkelijke volkeren praten over God als een aanwezigheid in alles en iedereen, the Great Spirit, Wakan Tanka, Gitchi Manitou, The Force of het Levensveld. Afgescheidenheid is een illusie, alles in deze wereld, al het leven is verbonden en in interactie en communicatie met elkaar. Dit is een kosmische universele taal, verbonden aan een diepgaande kosmische geschiedenis van de mensheid. Gewist uit het menselijke collectieve bewustzijn. Deze taal overstijgt ruimte en tijd. Jouw aanwezigheid als mens is geen toevalligheid. Overal waar de mens gaat laat zij een herinnering achter in het veld, met DNA laat zij een eeuwige imprint achter die zegt; ‘ik was hier’. Wat is dat veld dat reageert op onze aanwezigheid? Het is de optelsom van God, in alles en iedereen aanwezig. Een vibrerend bewustzijnsveld dat ontstaat vanuit het leven en daarmee het leven verbind, als oneindig bewustzijn dat zichzelf ervaart in alles en in iedereen. Autonoom, maar in verbinding. Zoals in de film Cloud Atlas een quote luidt; ‘My life amounts to no more than one drop in a limitless ocean. Yet what is any ocean, but a multitude of drops?’ Dat is het Levensveld, een verzameling van al het leven in dit universum en ver daarbuiten waarin oneindig vibrerend bewustzijn elke gedachte, elk gevoel en elke ervaring deelt, waarin alles beschikbaar is voor iedereen. Zoals water een informatiedrager is en zoals water alles en iedereen op deze aarde met elkaar verbind en in alles en iedereen aanwezig is, zo is bewustzijn.

Wanneer je als mens diep doorvoelt wat deze kennis en dit besef betekent en dit weten in elk moment actief aanwezig in jou draagt dan verleen je als aanwijzer met zuiver bewustzijn en oprechte aandacht toegang tot deze realiteit aan de gehele kosmos en al het leven dat verbonden is aan dit Levensveld. Het verhaal dat nu verteld wordt is verbonden aan een veel groter verhaal over de aard van deze holografische matrix realiteit, de échte geschiedenis van de mensheid, van de aarde, de groepen die deze aarde besturen en wie wij van oorsprong werkelijk zijn, maar vergeten zijn. En ergens maakt het uit wie deze wereld bestuurd, wat precies gaande is en waarom, maar ergens maakt dat ook allemaal niet uit. Dat wij ons ook niet verliezen in dit gedachtegoed, omdat wij met het bewustzijn dat wij nu hebben onmogelijk alles kunnen weten en overzien. Want de taal die wij van oorsprong spreken is zo anders dan de taal die in deze wereld gesproken word. Gevoel staat soms zo ver af van het denken.

Onderzoek en voel zelf waar het jou daadwerkelijk om gaat. Misschien heb je altijd iets gevoeld in je hart van kinds af aan, dat wat voor jou werkelijke vrijheid is, wat liefde is zonder voorwaarden en wat een vuur in je hart doet ontvlammen. Werkelijk leven vanuit wat jij wilt en ten diepste voelt brengt vrijheid. Wat houdt daadwerkelijk puur jezelf zijn in, wat betekent onvoorwaardelijk mens zijn? Vanuit het gedachtegoed van de controlerende machten komt wanhoop en strijd, komt een reproduceren in deze werkelijkheid van deze wanhoop en van deze strijd in het veld. Strijd geeft dezelfde energie als volgzaamheid. Het ontkennen van een ander vanuit oordeel is het ontkennen van leven en daarmee een ontkenning van jouw eigen kracht (herken de verdeel en heers tactiek en de diepgaande invloed hiervan op een vrij bewustzijn). Vanuit het hart is geen strijd omdat dat niet bij onze oorspronkelijke taal hoort, de taal die verpakt zit in onze diepste gevoelens. Gevoelens die omgevormd zijn tot pijn of trauma vanuit verhalen en verleden zodat wij dit niet toe eigenen, dit niet willen voelen. Als wij mensen spreken en handelen vanuit wat wij ten diepste voelen en ons gevoel geheel open durven te zetten en vanuit dit gevoel te durven leven zonder rollen en zonder compromissen dan zetten wij onze oorspronkelijke frequenties in deze realiteit. Dan maken wij contact met het Levensveld en gaan scenario’s open die anders dicht zouden blijven; het gaat om keuze.

Zie de mens als een radiostation, wanneer wij in beperkende overtuigingen leven bevinden wij ons in een bepaalde frequentie waardoor andere frequenties geen toegang hebben. Sjamanen uit oorspronkelijke stammen spreken nog de universele taal vanuit het weten dat alles energie is, alles bestaat uit frequenties en omdat zij vanuit vrij bewustzijn en een diep weten van deze kennis leven hebben zij toegang tot alle frequenties in deze realiteit en de gehele kosmos. Onze emoties zijn zo krachtig, alles in deze realiteit bestaat uit informatievelden (energie), ons emotionele bewustzijn is krachtiger dan alle denkvelden die vanuit het gedachtegoed nu vooral overheersen in deze matrix. Boosheid kan tegen ons gebruikt worden wanneer deze boosheid een afsluitende werking heeft op ons gevoelsbewustzijn. Wanneer wij enkel deze boosheid en het verhaal dat daarbij hoort reproduceren in het veld vanuit ons DNA. Maar wanneer wij deze boosheid helemaal kunnen weghalen bij een ander of bij een situatie, deze emotie geheel kunnen toe eigenen als kracht, dit diep kunnen doorvoelen in ons lichaam en vervolgens vanuit deze kracht en energie een besluit kunnen nemen vanuit ons hart en in het hoofd kunnen uitdenken dan is dat een immens krachtveld dat dwars door deze matrix realiteit doorgezet wordt. Wij mogen ons zelf als mensen heel erg serieus nemen, dat wij magisch zijn en in een magische wereld leven. Dat wij in elk moment een besluit kunnen nemen vanuit autonomie en eigen leiderschap en dat het veld daarop reageert. Dat heeft niets te maken met the Secret of het universum die dat toestaat, het is het bestaansrecht van de mens en wie de mens van oorsprong is, een scheppend emotioneel bewustzijnswezen.

Dat geen God uit welke religie dan ook, geen enkel wezen, geen systeem, geen heerser of geen instituut groter is dan dat wij zijn en dat wij deze grootsheid en God (h)erkennen in onszelf en in al het Leven. Dat wij van niemand meer iets aannemen, maar altijd vanuit onszelf voelen en onderzoeken wat waarheid is. En dat boven ruimte en tijd in elk NU moment in samenwerking met het Levensveld alles mogelijk is! Alle limiterende gedachten, overtuigingen en beperkingen mogen eraf. Dat wij nooit afgescheiden zijn geweest, dat wij in ons hart altijd hebben gevoeld dat dit niet de manier van leven is, dat wij een gemis in ons dragen en een verlangen naar een andere wereld, een andere taal, een andere manier van zijn en leven. En dat het nu tijd is dat de ultieme waarheid van wie de mens van oorsprong is open gaat. En dat wij deze natuurlijke bewustzijnsbeweging als mensheid ons weer toe-eigenen, zodat wij in elk moment onze oorspronkelijke frequenties kunnen uitdragen vanuit ons hart en daarmee de ander en al het leven kunnen aanraken met ons zuivere bewustzijn. Omdat de mens daarin daadkrachtig overtuigd mag zijn dat de mens in staat is met oprechte aandacht het leven van een ander of een situatie in deze werkelijkheid te beïnvloeden of veranderen. En dat dit niet gebeurd vanuit onze persoonlijkheden (valkuil van het ego), maar vanuit het inzicht dat wij als mensheid dit vermogen dragen dat wij met oprechte aandacht en met ons zuivere vrije bewustzijn het Levensveld kunnen laten reageren. En dat wij met dit weten ook verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten en oordelen, omdat onze aandacht en waarneming ook hierin invloed uitoefent op de ander of een situatie. Dat wij weten in elk moment, wij zijn droomdenkers, laten wij weer vanuit onszelf dromen, voelen en fantaseren. Laten wij enkel ons hart geloven en niets aannemen wat de verhalenvertellers ons willen doen laten geloven.


“All things are connected like the blood that unites us. We do not weave the web of life, we are merely a strand in it. Whatever we do to the web, we do to ourselves.” – Chief Seattle

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is photo_2021-01-03_13-15-41.jpg

©Floor el Omari 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: